Các vị trí xỏ khuyên tai tốt nhất (Phần 2)

Trong phần 1, chúng tôi đã nói về 5 vị trí xỏ khuyên tai tốt nhất: anti – tragus, auricle, conch, daith, ear lobe. Để kết thúx chuỗi bài viết các vị trí xỏ khuyên tai tốt nhất, phần 2 là tiếp nối nội dung từ phần 1 với thêm 7 vị trí xỏ khuyên tai tốt nhất mời bạn theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *